Zapytanie ofertowe

na usługi poradnictwa z zakresu prawa, poradnictwa psychologicznego, poradnictwa rodzinnego (mediacje), pracy socjalnej finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o projekt „Przyszłość w Nas”

Nr postępowania: 1/PWN/RPO/2017  

I.Nazwa zamawiającego Ornecka Spółdzielnia Socjalna Arka, ul 1-go Maja 6, 11-130 Orneta; telefon: 785-966-872; e-mail: ossarka@wp.pl; adres strony internetowej: www.spoldzielnia-arka.pl  

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  

79100000-5 Usługi prawnicze

79140000-7 Doradztwo prawne i usługi informacyjne

79111000-5 Usługi w zakresie doradztwa prawnego

85000000-9 – Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej 85121270-6 – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

80570000-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

80000000-4Usługi edukacyjne i szkoleniowe

85312000-9 – Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych

 

II. Opis przedmiotu zamówienia.

 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór osób świadczących usługi poradnictwa specjalistycznego dla osób fizycznych

1.1 Prawne

1.2 Poradnictwo psychologiczne

1.3 Poradnictwo rodzinne (mediacje)

Łączna suma godzin poradnictwa dla osób fizycznych wszystkich powyższych specjalności wynosić będzie 430 godzin. Liczba godzin poradnictwa w poszczególnych wskazanych specjalnościach, będzie kształtowała się na bieżąco, w zależności od potrzeb zgłaszanych przez odbiorców w trakcie trwania projektu. Zasady świadczenia usług doradczych: – usługa poradnicza rozumiana jest jako spotkanie bezpośrednie specjalisty  z daną osobą, – czas trwania 1 godz. wsparcia wynosi 45 minut, – liczba godzin wsparcia świadczona jednorazowo nie może przekroczyć 10 godz., – termin świadczenia wsparcia musi być dostosowany do potrzeb i możliwości osób z nich korzystających oraz zgodny z harmonogramem realizacji projektu, – wsparcie jest świadczone w miejscu zamieszkania danej osoby na terenie gminy Orneta lub w miejscu wyznaczonym przez OSS Arka – zamawiającego – specjalista  pokrywa koszty związane z dojazdem do miejsca świadczenia usług, – specjalista  świadczący wsparcie podczas spotkań wykorzystuje własne narzędzia, wcześniej zatwierdzone przez Zamawiającego, – specjalista  świadczący usługę  po wykonaniu wsparcia zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu formularz poradnictwa i listę obecności ze spotkania oraz inne dokumenty wynikające z charakteru świadczonego wsparcia (m.in. sprawozdania obrazujące proces świadczenia usługi), – osoba świadcząca wsparcie ma obowiązek informowania uczestników/uczestniczek o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, osoba świadcząca usługę  współpracuje z kadrą projektu w zakresie rekomendowania osób/grup korzystających ze wsparcia do skorzystania z dalszego wsparcia proponowanego przez projekt,

1.4  usługa związana z określeniem Indywidualnej Ścieżki Wsparcia przez pracownika socjalnego 50h( 30h w roku 2017, 20h w roku 2018)

1.5  usługa związana z określeniem Indywidualnej Ścieżki Wsparcia przez psychologa  50h ( 30h w roku 2017, 20h w roku 2018)

1.6 Zajęcia psychoedukacyjne – „Poczuj w sobie moc” prowadzone przez psychologa 100 h (50h w roku 2018, 50h w roku 2019)

1.7 Zajęcia aktywizujące dla rodziców „Akademia aktywnych rodziców”  prowadzona przez

a)psychologa

b) wizażystę

40h (20h w roku 2018, 20h w roku 2019)

1.8 Prowadzenie warsztatów „Akademia prawidłowych relacji w rodzinie” prowadzone przez psychologa 90h (45h w roku 2018, 45h w roku 2019) 1.9 Prowadzenie warsztatów podnoszących umiejętności pielęgnacyjno-opiekuńcze prowadzone przez pielęgniarkę  wykształcenie kierunkowe wyższe minimum 2 lata doświadczeni 40h ( 20h w roku 2018, 20h w roku 2019) 1.10 Prowadzenie zajęć z animacji lokalnej – animator wykształcenie wyższe preferowane kierunkowe – animacja społeczna, pedagogika,   440h (20h w roku 2017, 210h w roku 2018, 210h w roku 2019) Dodatkowe wymagania : – terminowa realizacja powierzonych zadań, – informowanie w formie ustnej lub elektronicznej o występujących problemach i trudnościach w realizacji zadań, – prowadzenie i bieżące przekazywanie dokumentacji związanej z prowadzonym wsparciem, – prowadzenie miesięcznej ewidencji godzin i zadań wykonywanych na rzecz projektu i przekazywanie jej Zamawiającemu  (jeśli dotyczy to również ewidencji wskazującej zatrudnienie w innych projektach realizowanych  w ramach NSRO w okresie świadczenia doradztwa),

III. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia ustala się od dnia 20.10.2017 r. do dnia 15.12.2019 r.

IV. Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie – Powiat: lidzbarski, : Gmina: Orneta , Miejscowości: wszystkie

V. Warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

 1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności muszą (osoba wskazana przez nich do wykonania zamówienia):

a) poradnictwo prawne wykształcenie wyższe magisterskie – kierunkowe prawne min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w zawodzie i pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym dyspozycyjność – możliwość stawienia się w siedzibie Zamawiającego w każdym czasie jeśli zajdzie taka potrzeba,

b) poradnictwo mediacyjne wykształcenie wyższe magisterskie – pedagogiczne, szkolenie mediatora min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w zwodzie i pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, dyspozycyjność – możliwość stawienia się w siedzibie Zamawiającego w każdym czasie, jeśli zajdzie taka potrzeba,

c) Poradnictwo psychologiczne wykształcenie magisterskie kierunek psychologia, doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi przemocy, minimum 2 letnie doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem, szkolenie z zakresu pomocy psychologicznej dla par, szkoła dla rodziców i wychowawców, dyspozycyjność – możliwość stawienia się w siedzibie Zamawiającego w każdym czasie, jeśli zajdzie taka potrzeba.

d) Pracownik socjalny wykształcenie kierunkowe mini. 2 lata doświadczenia zawodowego z osobami zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d)pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.

VI. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełniania warunków. Zamawiający w celu potwierdzenia warunków określonych w punkcie 4 wymaga przedłożenia następujących dokumentów:

 1. kserokopii dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie;
 2. kserokopii dokumentów poświadczających posiadane doświadczenie zawodowe.
 3. CV ekspertów wskazanych do realizacji niniejszego zamówienia – Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego;

Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia informacji zawartych w dokumentach.

VII. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia. Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę w PLN.

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty.

 1. Na ofertę składają się: wypełniony formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty.
 2. Oferta musi być sporządzona na piśmie, czytelnie, w języku polskim.
 3. Oferta musi być podpisana.
 4. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.
 5. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
 6. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Oferent nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.
 8. Wykonawca w toku postępowania może zwracać się z pytaniami o wyjaśnienie niniejszego zapytania. Odpowiedź zostanie wysłana do wykonawcy zadającego pytanie oraz zamieszczona na stronie internetowej www.spoldzielnia-arka.pl. Wyjaśnienia zamieszczane na stronie internetowej nie będą zdradzać, wskazywać ani identyfikować podmiotu zadającego pytanie. Zamawiający zastrzega możliwość pozostawienia pytania bez odpowiedzi w sytuacji jego złożenia w terminie krótszym niż 1 dzień przed terminem składania ofert.
 9. Wykonawcy są zobowiązani do regularnego przeglądania strony internetowej, na której zamieszczone jest niniejsze zapytanie celem rejestrowania wszelkich zmian zapytania i udzielonych wyjaśnień.
 10. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonywać jej zmian, uzupełnień, wycofań.
 11. Zaleca się, aby oferent zamieścił ofertę w kopercie oznaczonej w następujący sposób: Ornecka Spółdzielnia Socjalna Arka oferta na usługi poradnicze  w ramach projektu pn. Przyszłość w Nas.
 12. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej nadania przesyłką pocztową lub kurierską. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

VIII. Forma oferty.

 1. Oferta może być złożona pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną (skan) lub osobiście (liczy się data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego).

Zawartość oferty.

Kompletna oferta musi zawierać:

 1. Formularz oferty.Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zobowiązuje oferenta do jej uzupełnienia:
 1. kserokopii dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie;
 2. kserokopii dokumentów poświadczających posiadane doświadczenie zawodowe.
 3. CV ekspertów wskazanych do realizacji niniejszego zamówienia – Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego;

Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.

X.  Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Iwona Jakuszczonek – tel. 785-966-872., e-mail: ossarka@wp.pl

XI. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form: – zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną na adres e-mail: ossarka@wp.pl, – osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 w siedzibie Orneckiej Spółdzielni Socjalnej Arka, ul. 1-go Maja 6 11-130 Orneta, – lub pocztą tradycyjną na adres: tj. Orneckiej Spółdzielni Socjalnej Arka, ul. 1-go Maja 6 11-130 Orneta,  w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 18.10.2017 r. do godziny: 14:00  

XII. Kryteria oceny ofert.

 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego;
 2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o najkorzystniejszą cenę za godzine usługi.
 1. Zasady oceny kryterium „Cena usługi”:

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert: Ceną oferty jest stawka brutto za godzinę wsparcia (45 minut).

XIII.Tryb oceny ofert i ogłoszenia wyników.

 1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 1. Sprawdzanie wiarygodności ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

 1. Ogłoszenie wyników postępowania.

Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie (a w przypadku jego braku na adres pocztowy), nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia upływu terminu składania ofert. Informacja o wynikach postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego: www.spoldzielnia-arka.pl.

XIV. Podpisanie umowy.

 1. Po przeprowadzeniu postępowania Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego. W przypadku, gdy wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podał kolejną najkorzystniejszą cenę. O terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą e-mailową wraz z informacją o wynikach postępowania.
 2. Zgodnie z pkt. 15 Rozdziału 6.5.3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu zamówień uzupełniających, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w zawartej z Wykonawcą umowie o ile zamówienia te będą zgodne z podstawowym przedmiotem  zamówienia. W  takim  wypadku nie będzie  konieczne  ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.
 3. Warunki zmiany umowy:Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z Wykonawcami wybranymi w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłącznie w formie pisemnego aneksu z następujących powodów:
 1. a) uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia,
 2. b) obiektywnych przyczyn niezależnych do zamawiającego lub oferenta,
 3. c) okoliczności siły wyższej,
 4. d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
 5. e) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których zamawiający zostanie zobowiązany.

XV. Odrzucenie Wykonawcy.

Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania:

 1. w przypadku nie spełniania warunków udziału w postępowaniu;
 2. w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem;
 3. w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych.

XVI. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: W niniejszym postępowaniu oferty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie/faksem/poprzez e-mail.

XVII. Unieważnienie postępowania Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

XVIII.  Pozostałe informacje Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zostanie przekazana Oferentom (e-mail, fax lub pocztą), jak również zostanie opublikowana na stronie Zamawiającego – www.spoldzielnia-arka.pl Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą oraz który spełni wymogi określone w Zapytaniu Ofertowym. O terminie zwarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą e-mailową wraz z informacją o wynikach postępowania

XIX. Wykaz załączników do niniejszego zapytania.

Załącznikami do niniejszego zapytania są następujące wzory:

l.p. Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika
1. Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty
2. Załącznik nr 3 Wzór CV
3. Załącznik nr 4 Potwierdzenie odbioru zapytania ofertowego.
Tags: No tags