Projekt pt. Przyszłość w Nas, finansowany jest przez samorząd wojewódzki z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Realizowany w okresie od 01.09.2017 do 31.12.2019 r. przez Ornecką Spółdzielnie Socjalną Arka oraz Orneckie Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest podniesienie stopnia postaw prospołecznych oraz aktywnego udziału w życiu społecznym i poprawa sytuacji rodzinnej w 14 rodzinach. Każdy z uczestników zostanie poddany wieloprofilowej diagnozie zasobów i deficytów. Na podstawie diagnozy dla każdego uczestnika przygotowana zostanie indywidualna ścieżka reintegracji, obejmująca przynajmniej trzy typy wsparcia określone w projekcie m.in. poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychologiczne, rodzinę), Akademie Prawidłowych Relacji w Rodzinie, Cykle spotkań (psychoedukacja, szkoła dla rodziców) warsztaty podnoszące umiejętności pielęgnacyjne i opiekuńcze, pomoc edukacyjną, usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz dzieci. Projekt zakłada też pracę metodą animacji lokalnej.

Wartość całkowita projektu: 422 478,75 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 401 354,81 zł

Tags: No tags