ZMIENIAMY PRZYSZŁOŚĆ

Projekt pt. Zmieniamy Przyszłość, finansowany jest przez samorząd wojewódzki z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Realizowany w okresie od 01.12.2017 do 31.12.2019 r. przez Ornecką Spółdzielnie Socjalną Arka, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kiwitach oraz Psychologiczne Centrum Rozwoju Anna Mackiewicz.

Celem głównym projektu jest zaktywizowanie społeczno-zawodowe 24 os. w wieku 15-64 lat, zamieszkałych Gminę Kiwity, w terminie XII 2017r. -XII 2019r poprzez instrumenty aktywnej integracji takie jak szkolenia zawodowe, pomoc psychologiczną warsztaty aktywizacji zawodowej ,staże. Kompleksowość wsparcia będzie oparta na zastosowaniu instrumentów w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb.
Wartość całkowita projektu: 413 788,80 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 390 988,80 zł